Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 7
DINSDAG 19 FEBRUARI 2019
Ontwikkelingen in de natuur van het buitengebied.
Deze week een aantal berichten over de ons omringende natuur. Naast een opstartende lente, pas geboren kalfjes en eerste kieviten, zijn er ook nog wat zorgen over het gebied. Daarom wordt nu enige aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in het gebied.

Evaluatie project Kempenbroek
Als Dorpsraad zijn we de afgelopen jaren vrij intensief betrokken geraakt in overleg over het Kem-penbroek. Aanleiding was de ontwikkeling van nieuwe natuur en de versterking van de landbouw in het gebied. Door natuurbeheerders ARK en later Natuurmonumenten is fors ingegrepen in het ge-bied, om plannen van de Provincie uit te voeren. Daarmee was overigens zo’n 30 miljoen aan over-heidsgeld gemoeid, dus dan mag je ook wel wat verwachten. Het project loopt nu op zijn einde, en ARK moet nog een verantwoording afleggen aan de Provincie. We wachten daar al erg lang op, want naast goede dingen hebben we ook (te) veel verbeterpunten die we willen inbrengen in de evalua-tie. Recent bleek dat de eerste verantwoording van ARK is afgewezen door de Provincie, en dat de evaluatie nog langer op zich laat wachten. Daarom overwegen we als Dorpsraad om zelfstandig een evaluatie te houden.

Toegankelijkheid gebied
In de voorwaarden van de provincie is terug te vinden dat het nieuw gebied aan een aantal eisen moet voldoen. In de overleggen die 7 (!!!) jaar lang gevoerd zijn, is veiligheid en toegankelijkheid voor ons een belangrijk punt geweest. Vanzelfsprekend hoort het ontstaan van mooie en genietba-re natuur daar ook bij. Een van de toezeggingen was dat alle paden, wegen en routes in het gebied openbaar zouden blijven, en zeker niet opgeheven zouden worden. Tot onze verbazing zien we dat recent toch een weg is uitgerasterd, en alleen nog maar voor wandelaars toegankelijk is. Bovendien zagen we daar twee camera’s hangen, die vernielingen zouden moeten voorkomen. We hebben inmiddels hierover om opheldering gevraagd aan de gemeente Weert, en via hen aan de provincie Limburg.

Aanvragen voor veeroosters
Inmiddels is er door de gemeente ook een besluit genomen inzake aangevraagde veeroosters in het gebied. Deze aanvragen komen van Vereniging Natuurmonumenten, waarbij ons advies was om het veerooster op de Pruiskesweg niet te plaatsen. Daar wil men het gebied extreem gaan vernatten, en zou het te nat worden voor grote grazers. Met name de Raamweiden zou ook tijdelijk met sei-zoensbegrazing beheerd kunnen worden, waardoor het veerooster aldaar overbodig, hinderlijk en kostenverhogend zijn. De gemeente heeft op 7 februari j.l. zijn twee omgevingsvergunningen ver-leend voor de aanleg van veeroosters met toebehoren, bij resp. de Kettingdijk en de Pruiskesweg. Deze vergunningen zijn bekend gemaakt op 13 februari 2019.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 8 februari 2019 te-gen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet tenmin-ste bevatten: naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening. De bekendmakingen zijn te vinden via internet.

Oplossing voor terrein van de Hondensportvereniging ??
Ofschoon er al in september berichten in de krant verschenen over een definitieve oplossing voor her-plaatsing van de hondensportvereniging, blijkt de realiteit toch anders te zijn. De aanpassingen aan het terrein, de weg er naar toe en een vereist stroomaggregaat leken opgelost. Toch is nog discussie ge-weest tot februari over deze zaak, met name over wie de kosten zou dragen. Ook hier is het dossier weer veel taaier dan werd voorgespiegeld. Met een oog op het turbulente verleden geldt voor ons nog steeds : eerst zien en dan geloven.


Loket Burgerzaken in stadhuis in Weert onderzoekt andere werkwijze.
Die kop boven een bericht in de pers deed ons een beetje glimlachen. Bij de discussie over het be-houd van het loket Burgerzaken in Stramproy in de Zaal, hebben we juist gehamerd op de service die inwoners ervaren van het Roojer loket. Géén afspraak via internet, maar gewoon binnenlopen. Koffie in de bieb. En : gratis parkeergelegenheid ! Nu gaat de gemeente ook in Weert een loket openen, waar men zonder afspraak terecht kan. Om de inwoners beter ten dienste te zijn ! Fijn dat ze dit signaal vanuit de burger oppikken, misschien heeft ons bericht vanuit Stramproy hier aan bijgedragen ! Nu nog gratis parkeren en lekkere koffie ! Toch blijft het loket in Stramproy onze voorkeur genieten…..