Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 12
DINSDAG 26 MAART 2019
 Herbestemming WBM gebouw Stramproy

De afgelopen week werden we als buurt, dorp en dorpsraad overvallen met het bericht dat er plannen zijn voor het tijdelijk huisvesten van 204 arbeidsmigranten in het oude kantoorgebouw van de WBM, aan de Industrieweg. Via alerte buurtbewoners hoorden we hier van op zaterdagavond 16 maart. Dat was ook voor het eerst dat we iets hoorden van deze plannen.
Navraag bij de gemeente Weert leerde dat deze plannen er inderdaad liggen : er ligt een plan om hier gedurende tenminste 10 jaar arbeidsmigranten in 60 -70 kamers te gaan huisvesten. Kamers met 2 of 4 bedden, en 130 parkeerplaatsen aan de achterzijde van het WBM-gebouw. Vervolgens is er veel ener-gie gestoken om alle informatie die nodig was om te begrijpen wat er gaande was, bij elkaar te krijgen. Belangrijke stap was het zelf contact leggen met alle betrokken partijen. Gelukkig konden we al op woensdag 20 maart, met buurtbewoners, de ondernemers Dinja en Tim Clement, en twee raadsleden aan tafel, en zo als Dorpsraad de tijd nemen om samen feiten en omstandigheden op een rijtje te zet-ten, en aanvullende informatie te vergaren. Wij willen namelijk een zorgvuldig standpunt innemen, en het principe van hoor en wederhoor toepassen. Ook hadden we de behoefte om de hele procedure die hier gevolgd wordt goed te begrijpen. Deze bijeenkomst van de Dorpsraad bracht ook partijen letterlijk met elkaar aan tafel, en gelukkig werd er ook echt naar elkaar geluisterd, ondanks alle emoties die rond deze zaak spelen.

Het is ons duidelijk dat hier belangen botsen : die van de maatschappij (goed onderkomen voor ar-beidsmigranten; zie de krant van afgelopen week…), die van de ondernemer, die een zakelijk plan heeft om vastgoed te ontwikkelen (een boterham verdienen) en die van de buurt en het dorp (een leefbare samenleving hebben en houden). Als Dorpsraad willen we dan ook even kunnen nadenken, en zijn niet meteen vóór of tegen. Dat nadenken heeft een standpunt opgeleverd.

Ons is vrij snel duidelijk geworden dat wij de impact op het dorp, van een groep van 204 arbeidsmi-granten, aan de rand van de bewoning, op 500 meter van het Kerkplein, veel te groot achten. We vre-zen o.a. dat de overlast voor de directe buurt, en verderop in het dorp groter is dan de sociale nood-zaak om hier arbeidsmigranten te huisvesten. Overigens levert ons dorp al behoorlijke inspanningen : er wonen op dit moment in totaal 705 migranten in Stramproy op 5200 inwoners totaal. Dat zijn alle mensen met een niet Nederlandse achtergrond. (Bron CBS / gemeente) Er wordt navraag gedaan : hoeveel arbeidsmigranten wonen er nu in ons dorp ?

Alleen tegen iets zijn, lost vaak niets op, zeker niet als je al moet beginnen met een behoorlijke infor-matie-achterstand. Het aanbieden van een alternatief, waar meer een win – win situatie uit voort kan komen, kan vaak wel iets oplossen. Dus daar hebben we dan ook naar gezocht. Daarom hebben we een optie onderzocht, en ook al met partijen op hoofdlijnen besproken. Wij denken dat tijdelijke be-woning in het WBM gebouw onder voorwaarden mogelijk is, maar dan wel met een andere doelgroep.
Dit plan hebben we eerst voorgelegd aan de buurtbewoners, die immers als eersten te maken hebben met de impact van alle plannen. Wij denken namelijk dat zij als eersten aan zet zijn om te horen wat anderen in hun buurt willen gaan doen, en dat niet voor hen gedacht of beslist wordt. Dat zouden meer mensen moeten doen….Misschien dat ons alternatieve plan nog veel nadere invulling en hobbels kent, maar wij vinden het wel de moeite van het onderzoeken en uitzetten waard. Zodra we van de buurt een reactie hebben, zullen we meer details van dit plan bekend maken, maar we weten wel al dat het in de wettelijke kaders past. Dat is namelijk al besproken met de gemeente.

Aan diezelfde gemeente hebben we ook gevraagd om zo snel mogelijk een informatie-bijeenkomst te organiseren. Inmiddels weten we dat er op dit moment 3 bijeenkomsten gepland zijn : één voor de di-recte buurtbewoners, één voor de ondernemers op het Savelveld, en één voor alle belangstellenden en inwoners van Stramproy. De datum van die laatste info-avond is nog niet bekend, maar zal zeker breed bekend gemaakt gaan worden. Maar, zoals de WBM-plannen er nu liggen, kan de Dorpsraad daar niet mee instemmen, de groep arbeidsmigranten is veel te groot om aan de rand van het dorp, op 500 me-ter van het Kerkplein gehuisvest te worden. De oplossing die men in goed en streng beheer zoekt, lijkt op voorhand te wankel, en kan niet alle voorziene problemen oplossen. Helaas hebben we slechte voorbeelden in de gemeente Weert, die deze twijfel versterken. Wij zijn niet overtuigt van een goede afloop, en willen zelf meedenken en meedoen in de discussie. Maar vooralsnog denken we dat een alternatief een veel betere invulling zal geven voor het leegstaande WBM-gebouw.