Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 16
WOENSDAG 24 APRIL 2019
Roojenaar in het nieuws : deze keer zelfs twee ! Viktoria Kieljan en Ruben van Doorne.
En jawel daar zijn er deze keer zelfs twee, een BR (Bekende Roojer), zeker na de publicatie in de Lim-burger of zelfs op de landelijke TV !
Allereerst een mooi bericht over Viktoria Kieljan, een meisje uit groep 6 van de Firtel. Viktoria won een voordrachtwedstrijd in het Roojer dialect, met een gedicht getiteld “Nederlandj”. Heel bijzonder daarbij is dat Viktoria in Polen geboren is. Dan is het winnen van een dialectwedstrijd toch wel een heel bijzon-dere prestatie ! Good gedaon Viktoria, en vreiselik sjoeen detse zoee good Roojs kals.
De tweede beroemdheid is Ruben van Doorne. Ruben mocht een wens doen in het programma Down met Johny, van Johny de Mol. Niet voor zichzelf, maar voor zijn beste vriend Christian. Deze heeft toen een partij judo gespeeld tegen Dennis van der Geest. Daarvoor kwam Ruben dus op de landelijke tele-visie, en hij deed dat heel erg goed ! Monique en Kurt van Doorne als ouders zijn zeker trots op deze kanjer. En wij natuurlijk ook op deze charmante Roojenaar.


Informatie-avond WBM-gebouw : u bent van harte welkom op 2 mei !
Ondanks het groter wordende rumoer in het dorp, over de komst van 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw, wil de gemeente even pas op de plaats houden. Zo wil de gemeente pas een informa-tie-avond houden, als de klankbordgroep “WBM” aan het werk is, en de vergunning wellicht al verleend is. Daarom slaan de buurtgenoten en de Dorpsraad hier de handen wederom in een, en organiseren nu zelf maar een info-avond in de Zaal. Op donderdag 2 mei vanaf 20:00 uur wordt u bijgepraat over de precieze plannen voor de huisvesting van 204 arbeidsmigranten in het kantoor van het WBM-gebouw. Het standpunt van de buurt en de Dorpsraad is dat dit er te veel zijn, en te dicht bij de woonwijk en het centrum van het dorp. Gelet op de beperkte handhavingscapaciteit van de gemeente en de politie, wordt onacceptabele overlast gevreesd. Vooral omdat de vergunningsperiode 10 jaar is, met een mo-gelijke verlenging, is dit plan niet goed voor de leefbaarheid van het dorp. Elders in dit blad staat een advertentie, met meer uitleg. Wij hopen op een massale opkomst, en steun voor de petitie van de buurt.
Die steun is ook verkregen van de andere wijk- en dorpsraden tijdens een bijeenkomst, wederom op eigen initiatief, afgelopen woensdag in Stramproy. Ofschoon slechts enkele wijkraden ook te maken hebben met deze problemen, was er toch unanieme steun voor de inzet van de wijkraad Groenewoud, en de Dorpsraad Stramproy voor de leefbaarheid in de wijk en het dorp. Als u wilt weten hoe de pro-cedure liep en loopt, en wat er precies nog te gebeuren staat : schuif aan in de Zaal op 2 mei aan-staande. Vanaf 19:30 uur zijn de deuren open, en om 20:00 uur gaan we echt starten. Verder doen we nogmaals een beroep op iedereen om de discussie over dit onderwerp op een volwassen manier te voeren. Wij distantiëren ons van geruchten en roddels, en willen het bij de feiten houden. Die zijn overi-gens al alarmerend genoeg…


Heemkunde-vereniging Stramproy is 50 jaar jong
Op eerste Paasdag, 21 april 2019 bestond de Heemkunde vereniging Stramproy precies 50 jaar. De eerste grote activiteit was de heropening van de gerestaureerde St. Jansmolen. Inmiddels heeft de Heemkunde diverse werkgroepen, vele documenten en foto’s, en nog meer verhalen en voorwerpen uit de Roojer geschiedenis. Ook is de recent geopende website een prachtig voorbeeld van meegaan in de nieuwe tijd, over dingen uit de oude tijd. Velen hebben hier een mooie hobby aan, en nog meer kunnen genieten van de historie van Rooj. Iedereen van harte proficiat met dit gouden jubileum.


Stramproy Bloeit
Nu de zomer al bijna uitgebarsten lijkt, terwijl we eigenlijk nog maar net uit de nachtvorst zijn, wordt het weer tijd om de bloemen buiten te gaan hangen. Letterlijk ! Want Stramproy Bloeit gaat ook dit jaar weer van start, op de zaterdag vóór moederdag : 11 mei. Om alles in goede banen te leiden, is er op woensdag 24 april een bijeenkomst in de Zaal voor alle straten die meedoen, via hun aanspreekpunt of contactpersoon. Daar worden de laatste zaken besproken en evt. vragen beantwoord. Dit jaar gaan we heel Stramproy voorzien van geraniums, na de geslaagde proef van 2018. Ook verheugend is de toe-zegging van de gemeente om weer voor 5 jaar mee te financieren aan dit kleurrijk project. Gemeente en vooral vrijwilligers : bedankt.


Koningsdag 2019
Komende zaterdag is het 27 april, oftewel Koningsdag 2019. Op deze dag vieren we de verjaardag van de Koning in het hele land, dus ook in Stramproy. Zoals elk jaar is er weer voor elk wat wils, ook in Stramproy. Om 09:30 is er een Mis, met Da Capo als zangkoor. Na een aubade door de fanfare St. Willibrordus, en de vendelgroet door de schutterij, zal ook het nieuwe fietsproject van Stichting Leef-baarheid Stramproy gepresenteerd worden. Daarna gaan de gedecoreerden in feestelijke stoet naar de Zaal. Inmiddels weten we als dat dhr. Hen Kuppens op zondag jl. een koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen, maar hij staat er zeker niet alleen op Koningsdag !!!! Komt dat zien, komende za-terdag. Alle nieuwe gedecoreerden worden op feestelijke wijze onthaald en toegesproken in de Zaal. De kindervrijmarkt is op het Kerkplein, waar ook gestart kan worden voor een fietstocht. Ook daarvoor is meer informatie te vinden, elders in het Blaadje.

Gedecoreerden in Stramproy
Stramproy heeft veel verenigingen, en heel veel vrijwilligers. Bij lange staat van dienst, worden op voordracht van anderen, mensen in het zonnetje gezet, die een bijzondere bijdrage leveren aan de (lo-kale) samenleving. Door vrienden, kennissen, maar vooral vaak door verenigingen wordt dan iemand voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding, in de volksmond “een lintje”. Dit jaar is de “lintjes-regen” precies 1 dag vóór Koningsdag zelf, op vrijdag 26 april, in de Munt in Weert. Als Dorpsraad Organiseren wij elk jaar voor de gedecoreerden een feestelijke happening, om al onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten, en de nieuw gedecoreerden in het bijzonder. Dus daags na de feitelijke decoratie door de burgemeester, doen we het feest nog eens dunnetjes over in eigen dorp, met eigen mensen, en hun familie en verenigingen. Op Koningsdag kan dan ook het hele dorp zien wie het lintje gekregen heeft, bij de start van de festiviteiten op het Kerkplein, tijdens en na de mis. Een fijne traditie, want Stramproy weet haar vrijwilligers jaarlijks toch te vinden in de “lintjesregen”. Met fanfare en schutterij wordt voor een mooie ambiance gezorgd, om zo eigenlijk alle vrijwilligers te danken voor hun onmisba-re werk in de Roojer gemeenschap.