Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 17
DINSDAG 30 APRIL 2019
Informatie-avond WBM-gebouw : u bent van harte welkom op 2 mei !
Ondanks het groter wordende rumoer in het dorp, over de komst van 204 arbeidsmigranten in het WBM-gebouw, wil de gemeente even pas op de plaats houden. Zo wil de gemeente pas een informa-tie-avond houden, als de klankbordgroep “WBM” aan het werk is, en de vergunning wellicht al verleend is. Daarom slaan de buurtgenoten en de Dorpsraad hier de handen wederom in een, en organiseren nu zelf maar een info-avond in de Zaal. Op donderdag 2 mei vanaf 20:00 uur wordt u bijgepraat over de precieze plannen voor de huisvesting van 204 arbeidsmigranten in het kantoor van het WBM-gebouw. Het standpunt van de buurt en de Dorpsraad is dat dit er te veel zijn, en te dicht bij de woonwijk en het centrum van het dorp. Gelet op de beperkte handhavingscapaciteit van de gemeente en de politie, wordt onacceptabele overlast gevreesd. Vooral omdat de vergunningsperiode 10 jaar is, met een mo-gelijke verlenging, is dit plan niet goed voor de leefbaarheid van het dorp. Elders in dit blad staat een advertentie, met meer uitleg. Wij hopen op een massale opkomst, en steun voor de petitie van de buurt.
Als u wilt weten hoe de procedure liep en loopt, en wat er precies nog te gebeuren staat : schuif aan in de Zaal op 2 mei aanstaande. Vanaf 19:30 uur zijn de deuren open, en om 20:00 uur gaan we echt star-ten. Verder doen we nogmaals een beroep op iedereen om de discussie over dit onderwerp op een volwassen manier te voeren. Wij distantiëren ons van geruchten en roddels, en willen het bij de feiten houden. Die zijn overigens al alarmerend genoeg… Daarom is het ons advies om de petitie, die tegen dit plan is, te tekenen. Deze ligt op meerdere plekken in winkels, in de Zaal op[ 2 mei en is ook digitaal te ondertekenen.

Gedecoreerden in Stramproy
Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen werd Stramproy weer goed bedacht. Dit jaar kregen 7 inwoners van ons dorp een koninklijke onderscheiding. Voor veel verenigingen zijn heel veel vrijwilligers actief. Ook kennen we hier een goede traditie van mantelzorgers. Bij lange staat van dienst, worden op voordracht van anderen, mensen in het zonnetje gezet, die een bijzondere bijdrage leveren aan de (lokale) samen-leving. Dit jaar waren dat :

Hen Kuppens
Annie Coenen – Niellissen
Nelly Craemers – Weekers
Annelies Indenkleef - Niellissen
Frans Peeters
Gemma Pleunis – Strous
Jac Smeets

Allemaal van harte proficiat, en eine dikke merci !
In totaal 7 vrijwilligers, die veel inzet hebben voor het wel en het wee van het dorp. Met elk een uitge-breide lijst van verdiensten, houden zij het dorp mede draaiende. Wat zouden we zijn zonder al deze vrijwilligers, waar er nu 7 gedecoreerd zijn. Ook in 2020 worden er weer mensen konklijk onderscheiden. Denk dus nu al na over een voordracht. Die moet al over enkele maanden bij de gemeente binnen zijn. Wij zouden het erg leuk vinden als met name mantelzorgers door u voorgedragen zouden worden. Kijk eens in uw omgeving of u daar een mantelzorger ziet, die al vele jaren dit werk met overgave en passie doet. Dat zijn vaak de mensen die weinig aan bod komen bij de lintjesregen…… Terwijl ze zo belangrijk zijn in onze samenleving.

Project De Fiets van start gegaan
Op Koningsdag werden de nieuwe duo-fietsen gepresenteerd door Stichting Leefbaarheid Stramproy. Als eersten mochten de gedecoreerden hier het ritje naar de Zaal mee maken. In de zaterdagmiddag was er veel belangstelling voor deze fietsen, waar minder validen samen met één begeleider mee kun-nen fietsen. Zo komen deze mensen letterlijk nog eens ergens ! Effe naar het Vosseven, de Visvijver of een terrasje in Tungelroy. Heerlijk om zo even buiten te komen. Weer een prachtig initiatief, dat op veel steun en waardering kan rekenen in ons dorp. Er staan al mooie filmpjes op You Tube en op WeertdeGekste.

Nationale Dodenherdenking op 4 mei
Na alle feestelijkheden gaan we op 4 mei stil staan bij de mensen die hun leven gaven voor de vrijheid die wij nu genieten. Het Herdenkingscomité heeft weer een stemmig programma gemaakt, en nodigt u allen uit om op 4 mei deel te nemen aan het programma. Dat start om 18:45 met een H. Mis in de St. Willibrorduskerk. Daarna volgt een stille tocht naar het Herdenkingsplantsoen, waar een stemmige ce-remonie zal plaatsvinden. Om 20:00 uur houden we 2 minuten stilte. Binnen het meerjarenthema “Geef Vrijheid Door”, is het jaarthema van 2019 is “In vrijheid Kiezen”. Samen met de basisscholen, de schut-terijen en het zangkoor, zal op passende wijze stil gestaan worden bij alle slachtoffers van de oorlo-gen.
Rond 20:20 uur is het officiële programma afgelopen.