Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 44
DINSDAG 09 NOVEMBER 2021
 Na een week afwezigheid door een foutje aan onze zijde, nu weer een volle bak aan mededelingen van-uit de Dorpsraad. Er zijn namelijk toch wel weer diverse activiteiten waarover we kunnen berichten. He-laas zien we ook weer het corona-spook rondwaren. We vrezen weer voor vele beperkingen, maatrege-len en afgelastingen. Het kan weer een kille en koude herfst gaan worden. Daar kan zelfs Sinte Merte niks meer aan gaan veranderen. Het is overigens wel opvallend stil rondom het feest van deze Heilige, die zelfs zijn mantel in tweeën sneed voor een man die het koud had. Daar waar er voorheen uitbundige vuurstapels waren, lijken de regels dat nu allemaal niet meer toe te staan. Of dat nu zo’n goede ontwik-keling is ?? Op diezelfde 11e van de 11e zijn de grote Vastelaovundj-openingen in Midden Limburg ook al weer verboden. Na de grote verspreiding van het corona-virus in 2020 met de carnaval, wil men nu géén risico lopen. Jammer, maar begrijpelijk. Dat zullen we in de toekomst helaas nog wel vaker moe-ten zeggen tegen elkaar, vrezen we.

Verslag Omwonendenoverleg WBM-gebouw
Op maandag 1 november was het eerste omwonendenoverleg inzake de huisvesting van tijdelijke ar-beidsmigranten in het WBM-gebouw. Tijdens dat overleg was er grote tevredenheid over de start van het project, en de minimale overlast die ervaren wordt in het dorp en de directe omgeving. Ook is het verheugend te constateren dat het contact met de eigenaar en de buurt goed verloopt. De aanpassin-gen aan het originele plan betekenen alleen maar 2 persoonskamers, en géén kelderbewoning. Die kamers zien er ruim, schoon en goed ingericht uit. Daarvoor is lof uitgesproken naar de ondernemer. Op dit moment wonen er vooral Spaanse arbeiders, die nagenoeg allemaal in de logistiek werken, of bij DAF in Eindhoven. De laatste vleugel is aangebouwd en is naar verwachting het afgelopen weekend open gegaan, zodat men nu op 198 bewoners zit. Omdat de communicatie in de aanloop van dit pro-ject nogal problematisch verliep, is afgesproken dat we elke 3 maanden met de gemeente erbij, een overleg houden. We hopen dat ook bij de te verwachten personeelswisselingen de rust blijft zoals nu. Ons doel is om alle overlast tot een minimum te beperken, en de afstemming met de buurt optimaal te laten verlopen.

Verslag Info-avond over Bouwen in Stramproy op dinsdag 2 november
Na anderhalf jaar radiostilte, was er op 2 november een info-avond over bouwen in Stramproy. De situ-atie op de woningmarkt is zo nijpend, ook in Stramproy, dat er reikhalzend uitgekeken wordt naar nieuwbouw. Niet alleen voor de kopers van nieuwe woningen goed, maar ook doordat er zo doorstro-ming ontstaat. De kopers hebben waarschijnlijk zelf ook een huis te koop, en de kopers daarvan ook weer. Hopelijk gaat dat zo ver door, dat ook starters weer een kans krijgen op de Roojer woonmarkt. Want een van de doelen is om de jeugd de kans te bieden in het eigen dorp een huis te kunnen kopen. Als Dorpsraad zetten we ons al meerdere jaren in om woningbouw vlot te trekken in ons dorp. Een doel uit 2018 was om binnen 5 jaar 50 huizen gebouwd te hebben. Om weer eens bijgepraat te worden over alle bouwplannen en projecten voor de komende tijd, was er dus een info-avond georganiseerd in de Zaal. Als eerste vertelde Marian Arts van de gemeente Weert hoe de gemeente aankijkt tegen de be-volkingsontwikkeling, welke bouwplannen er nu liggen en hoeveel er gebouwd mag worden in de dor-pen. Conclusie was dat er voor 100 huizen nu plannen liggen, voor de komende 2-3 jaar. Het plan aan de burg. Smeijersstraat (bij de voetbalclub) is het meest ver gevorderd. Daar is al een begin gemaakt, en nog dit jaar wordt daar met de infrastructuur begonnen. Hier komen 10 huurwoningen, met 1 logeer-woning. In december wil men beginnen met het plan “Werf”, de nieuwe straatnaam voor het gebied van bouwbedrijf Stultjens, aan de Walestraat. Daar komen 9 geschakelde levensloopbestendige woningen. Ontwikkelaar Geert-Jan Kwaspen vertelde dat er enorm veel vraag naar was, en dat alle woningen al verkocht zijn. Het plan voor bakkerij Hendrikx zal uitgevoerd worden door de woningstichting WoonIk, die daarmee zal beginnen na opleveringen van hun werk aan de Burg. Smeijersstraat. De twee grootste projecten zijn plan Lambroek en plan Lewieze. Voor plan Lambroek heeft de gemeente al een vergun-ning verleend, die nu in procedure is. Op het terrein komen 35 woningen, deels via de verkoop van bouwkavels, deels levensloopbestendige woningen. De ontwikkelaar Zeci uit Roermond hoopt in het tweede kwartaal 2022 met de aanleg van de infrastructuur te kunnen beginnen. Plan Lewieze voor 41 woningen is ook een mix van bouwkavels, projectwoningen en levensloopbestendige woningen. De verwachting is dat de gemeente in december een goedkeuring kan geven, waarna de inspraakprocedu-res kunnen starten. Als die zijn afgerond, kan men daar aan de bouw gaan beginnen. Op deze avond is een hoop duidelijk en concreet geworden. Voor deze in totaal 100 woningen is zeer veel belangstelling, en alle plannen lijken nu al ruim overschreven. Toch is dit een aanzienlijke toename in nieuwbouw, waar we zeer blij mee zijn. Daarom kunnen we ons goed vinden in de afsluitende woorden van ontwikkelaar Pieter Schreurs “gaas gaeve” !!

Stramproy Bloeit : bloemen zijn opgeruimd
Afgelopen zaterdag zijn de planten van Stramproy Bloeit (grotendeels) uit het straatbeeld verdwenen. Samen met de vrijwilligers zijn de emmers uit de lantaarnpalen gehaald, de nieuwe bakken verwijderd en de waterkarren in de winteropslag gegaan bij Thieu Lenaers. Ofschoon we al heel laat in het seizoen zaten, bleek dat de bloemen nog steeds mooie waren. Vooral door een zeer gunstig weer, hebben de bloemen het uitstekend gedaan in het afgelopen jaar. Door de meer dan 100 vrijwilligers werd water gegeven, en dit jaar met een prachtig resultaat. Daar zijn we trots op, vooral op al die medewerking bij vrijwilligers. Eine dikke merci, en tot volgend jaar ! Met Moederdag 2022 gaan we weer bloemetjes bui-ten zetten. Iets om alweer naar uit te kijken.

Roojer koffietafel wordt uitgesteld tot voorjaar 2022
Na een geslaagde editie in 2019, waren er uitgewerkte plannen om op vrijdag 19 november weer een Roojer koffietafel te organiseren in de Zaal. Bestemd voor alle inwoners van het dorp, om elkaar weer eens te zien en spreken. Helaas zijn de meest recente ontwikkelingen met corona zodanig, dat de or-ganisatie heeft moeten besluiten dit evenement uit te stellen tot het volgende voorjaar. Zeker voor de mensen die de onderlinge contacten lang hebben moeten missen, en echte tegenvaller. Helaas kunnen we niet anders. We hopen in het komende voorjaar een nieuwe kans te krijgen om u allen een mooie en lekkere gelegenheid te bieden om weer eens met elkaar aan tafel te gaan. De organisatie is in handen van het Sociaal Platform, en de Dorpsraad helpt ook een handje. U gaat weer van ons horen, als het zo ver is.

Medicura wint de Weerter Landprijs voor ondernemers
Zo af en toe wordt een (oud) inwoner van Stramproy op een mooie manier in het zonnetje gezet. Dat is natuurlijk mooi om ook in deze rubriek nog eens extra onder uw aandacht te brengen.
Enkele weken geleden hebben we al vermeld dat Maartje Coolen als Weerterland Belofte was uitgeroe-pen. Maar op woensdag 4 november was de uitroeping van de Weerterlandprijs voor de bedrijven. Na een spannende strijd, bleek dat het bedrijf Medicura, van directeur Dick van Aggel als winnaar uit de bus kwam. Medicura is gesticht door Dick, als bedrijf in medische hulpmiddelen, zowel voor verhuur als verkoop. Het bedrijf weet zich op die moeilijke markt te onderscheiden, met lef, innovatie en door-zettingsvermogen. We kennen Dick ook van zijn rol in de Roojer vrijwillige brandweer, en natuurlijk als zoon van Harry en Ria van Aggel. Van harte proficiat met deze blijk van waardering voor jullie bedrijf Medicura en jullie mooie ondernemerschap.
BUURT BENKSKES